Fiks arkivlett byggesak

Tjenesten er under utvikling/testing/pilotering

Kort beskrivelse

Fiks Arkivlett Byggesak er en tjeneste for å spørre etter relevante dokumenter i en byggesak. Løsningen benytter FIKS Protokoll for definisjon av meldingstyper, og FIKS IO for maskin til maskin integrasjon

Løsningen vil typisk kunne brukes av et søknadssystem for byggesaker til å finne tidligere tegninger eller vedtak på en eiendom som er relevant for videre tiltak på eiendommen.

Tilgjengelige grensesnitt

Grensesnitt Støtte
Web portal Nei
Maskin til maskin Ja

Beskrivelse av løsningen

Teknisk oversikt skisse

fiks_arkivlett

Hvordan ta i bruk Fiks Arkivlett Byggesak

For at søknadssystem for byggesaker skal få tilgang til å sende forespørsel om byggesaker på en eiendom til arkivet, så må kommunen aktivere tjenesten Fiks IO i Fiks Konfigurasjon.

Aktuellt system for mottak av arkivlett meldinger må aktiveres for å kunne svare på meldingsprotokoll no.dibk.arkivlett.byggesak.v1

Sikkerhet sjekkliste

Løsningen for å utlevere informasjon må være vurdert av behandlingsansvarlig(kommunen) for å ivareta den registrertes rettigheter. Databehandler(Leverandør) må dokumentere at personopplysninger behandles etter innstruks fra behandlingsansvarlig.

 • Skal det tilgjengeliggjøres fra en eksisterende løsning med kun offentlig informasjon?
 • Hva er risiko for at gradert informasjon eller informasjon untatt offentlighet kommer ut? Avklares nærmere i pilot

Flyt

fiks_arkivlett_flyt

 • Søknadssystem sjekker om valgt kommune har system som støtter meldingsprotokollen for arkivlett i kontokatalogen
 • Hvis kommune har system som støtter arkivlett kan forespørsel sendes
 • Søknadssystem sender forespørsel om informasjon om byggesaker som gjelder aktuell eiendom
 • Arkivlett system mottar melding og validerer om meldingen er ok
 • Hvis feil i utfylling eller eiendom ikke finnes så returneres feil
 • Hvis melding er ok så sendes mottatt melding
 • Arkivlett system gjør søk i relevante arkivdeler med de sikkerhetsavklaringer som kommunen har gjort om utlevering av informasjon fra disse
 • Resultatmelding lages og sendes tilbake til søknadssystem
 • Søknadssystem vise resultatet til søker

Fiks IO meldingsprotokoll for arkivlett byggesak

Meldingsprotokoll som arkivlett mottaksklient må støtte no.dibk.arkivlett.byggesak.v1

Oppslag på kontoer som støtter meldingsprotokoll for arkivlett byggesak

For å finne hvilke konto en skal sende meldinger til så kan en slå opp dette i adresse katalogen til FIKS IO

var kontoliste = client.Lookup(new LookupRequest("ORG_NO.987654321", "no.dibk.arkivlett.byggesak.v1", 3));
var kontoliste = client.Lookup(new LookupRequest("KOMM.3817", "no.dibk.arkivlett.byggesak.v1", 3));
Fra søknadssystem/fagsystem:

Eksempel message.json:

{
 "matrikkelnummer": {
  "kommunenummer": "3817",
  "gaardsnummer": "49",
  "bruksnummer": "130",
  "festenummer": "0",
  "seksjonsnummer": "0"
 }
}

Eksempel kode:

var messageRequest = new MeldingRequest(
      mottakerKontoId: receiverId,
      avsenderKontoId: senderId,
      meldingType: "no.dibk.arkivlett.byggesak.hentbyggesaker.v1"); 

List<IPayload> payloads = new List<IPayload>();
payloads.Add(new StringPayload(jsonMessage, "message.json"));


var msgSent = client.Send(messageRequest, payloads).Result;
Fra arkivlett klienter:
 • Mottak vellykket: no.dibk.arkivlett.mottatt.v1
 • Mottak feilet: no.dibk.arkivlett.feil.v1
 • Resultat til forespørsel om eiendommens byggesaker: no.dibk.arkivlett.byggesak.resultat.v1 Datamodell resultatbyggesaker.v1.schema.json

Eksempel resultat.json:

[
 {
  "byggesak": {
   "tittel": "Svingen 25, 49/130 - Nytt bygg - Boligformål",
   "beskrivelse": "",
   "mappeId" : "1969/4567",
   "saksstatus": {
   					"kodeverdi": "AVSLUTTET",
   					"kodebeskrivelse": "Avsluttet"
  				},
   "saksdato": "1969-12-20",
   "saksansvarlig": "Hilde",
   "administrativEnhet": "Teknisk eining/Byggesak",
   "adresse": "Svingen 25",
   "avsluttetDato": "1971-06-10",
   "saksnummer": {
    				"saksaar": "1969",
    				"sakssekvensnummer": "4567"
   				},
   "tiltakstype":{
   					"kodeverdi": "nyttbyggboligformal",
   					"kodebeskrivelse": "Nytt bygg - Boligformål"
  				},
   "tiltakshaver": "Scott Owren",
   "ansvarligSoeker": "Arkitekt Flink",
   "matrikkelnummer" : 	{
    						"kommunenummer": "3817",
    						"gaardsnummer": "49",
                "bruksnummer": "130",
                "festenummer": "0",
                "seksjonsnummer": "0"
   						},
   "dokumentlisteBeskrivelse": "Gjeldende dokumenter som ikke er untatt offentlighet",
   "dokumenter": [
    {
     "tittel": "Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn",
     "dokumenttype":{
   						"kodeverdi": "SØKNAD",
   						"kodebeskrivelse": "Søknad"
  					},
     "referanseDokumentfil": "søknad.pdf",
     "filstoerrelse": 12345,
     "mimeType" : "application/pdf",
     "dokumentetsdato" : "1969-12-20"
    },
    {
     "tittel": "Fasadetegning sør",
     "dokumenttype":{
   						"kodeverdi": "TEGNING",
   						"kodebeskrivelse": "Tegning"
  					},
     "referanseDokumentfil": "tegning.pdf",
     "filstoerrelse": 12345,
     "mimeType" : "application/pdf",
     "versjon" : "2",
     "dokumentetsdato" : "1969-12-22",
     "vedtaksstatus" : {
   						"kodeverdi": "1",
   						"kodebeskrivelse": "Godkjent"
  						},
     "vedtaksdato" : "1971-06-10",
     "SystemId" : "ea495f29-54e5-4c10-b14d-606d7fe92a7f",
     "ErstatterTidligereSystemId" : "bf6a8349-4788-41e2-80c1-2a64a9717dd9"
    }
	  ]
  }
 },
 {
  "byggesak": {
   "tittel": "Straumsnesvegen 100B, 15/1/2 - Oppføring av hytte",
   "dokumenter": [
    {
     	"tittel": "testfil1",
  		"referanseDokumentfil": "tegninghytte.pdf"
    },
    {
     "tittel": "testfil2"
    }
   ]
  }
 }
]

Eksempel kode:

var messageRequest = new MeldingRequest(
      mottakerKontoId: receiverId,
      avsenderKontoId: senderId,
      meldingType: "no.dibk.arkivlett.byggesak.resultat.v1"); 

List<IPayload> payloads = new List<IPayload>();
payloads.Add(new StringPayload(jsonMessage, "resultat.json"));
payloads.Add(new FilePayload("søknad.pdf"));
payloads.Add(new FilePayload("tegning.pdf"));
payloads.Add(new FilePayload("tegninghytte.pdf"));

var msgSent = client.Send(messageRequest, payloads).Result;

Overføring av filer

Dokumenttyper ihht Arkivlett anbefales https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/verktoykasse-plan--og-byggesak/enklere-tilgang-til-kommunale-byggesaksarkiv/

Tittel Dokumenttype fra Arkivlett
Situasjonsplan KART
Tegning eksisterende plan TEGNING
Tegning ny plan TEGNING
Tegning eksisterende snitt TEGNING
Tegning nytt snitt TEGNING
Tegning eksisterende fasade TEGNING
Tegning eksisterende snitt TEGNING
Tegning ny fasade TEGNING
ByggesaksBIM TEGNING
Tegning eksisterende snitt TEGNING
Tegning eksisterende snitt TEGNING
….