Fiks arkiv

Tjenesten er under utvikling/testing/pilotering

Kort beskrivelse

Fiks Arkiv tjenesten er en asynkron protokoll over Fiks IO eller andre transportmekanismer for å søke, arkivere og hente data fra et arkiv. Fiks Protokoll benyttes for meldingstype definisjon på konto. For brukerhistorier fra arbeidet som ble gjort ved kartleggingen av protokollen, les mer i wiki og dokumentasjon i github repoet fiks-arkiv-specification

Tilgjengelige grensesnitt

Grensesnitt Støtte
Web portal Nei
Maskin til maskin Ja

Begrensninger og regler for protokollen

  • Arkivdel skal være spesifisert i arkivet og håndteres av arkivet, men protokollen støtter ikke henting av arkivdel fra arkiv. Meldingene har mulighet for å sette arkivdel men protokollen har altså ikke egen meldingstype for å hente arkivdeler.
  • Protokollen støtter ikke henting av koder som meldingstype. Vi tilbyr standard kodelister for koder i meldingene som kommer med i nuget/maven pakkene (oversikt over kodelistene vi tilbyr kommer her snart).

Meldinger

Hver melding består av en zip fil ASIC-E som inneholder f.eks. arkivmelding.xml eller sok.xml og tilhørende vedlegg som er definert i xml filen. Hver melding kan ikke overskride 5GB. Meldingene skal også ha et sett med headere som blandt annet viser hvem som er avsender, mottaker, om det er et svar på en annen melding osv. Headerene er definert under Fiks-IO og man kan lese mer om de her

Meldingsformat og skjema

For mer informasjon rundt meldingsformatet arkivmelding kan man lese om definisjonen her hos Digdir. XSD skjema for meldingsformatene er tilgjengelig for nedlasting på github prosjektet fiks-arkiv-specification eller i bibliotek for .NET og Java. Dette spesifikasjonsprosjektet brukes som felles kilde for bygging av bibliotek/moduler for .NET og Java.

Detaljer om meldingstype

I spesifikasjonen følger er det også en json fil som beskriver detaljer rundt hver melding i protokollen. Json-filen beskriver om meldingen har payload, filnavn på payload (arkivmelding.xml, arkivmelding-kvittering.xml, sok.xml osv.), hvilke meldingstyper som evt kan være et svar på denne meldingen osv. Den ligger her for Fiks-Arkiv protokollen og kommer med i nuget/maven pakken for Fiks-Arkiv protokollen som leveres av KS.

Felles prosjekter og evt nuget pakker:

Type Nuget Github
Valideringstester - https://github.com/ks-no/fiks-arkiv-integration-tests-dotnet

.NET bibliotek og prosjekter

Prosjekter og evt nuget pakker:

Type Nuget Github
XSD skjema, protokoll spesifikasjon - https://github.com/ks-no/fiks-arkiv-specification
Modeller basert på XSD skjema KS.Fiks.Arkiv.Models.V1 https://github.com/ks-no/fiks-arkiv-models-dotnet
Forenklet arkivering KS.Fiks.Arkiv.Forenklet.Arkivering.V1 https://github.com/ks-no/fiks-arkiv-forenklet-arkivering-dotnet
Fiks-IO klient KS.Fiks.IO.Client https://github.com/ks-no/fiks-io-client-dotnet
Fiks-IO send klient KS.Fiks.IO.Send.Client https://github.com/ks-no/fiks-io-send-client-dotnet

Modeller og XSD skjema

KS har gjort tilgjengelig nuget pakken KS.Fiks.Arkiv.Models.V1 som inneholder modeller for at man skal enklere kunne bygge meldingene i henhold til spesifikasjon. Modellene er generert av XSD skjema fra github prosjektet fiks-arkiv-specification. XSD skjemane følger også med i pakken. Koden er tilgjengelig på github her og er tilgjengelig for nedlasting og bruk i prosjekter på nuget.org.

Forenklet arkivering

Denne pakken er uferdig og vil bli utbedret når V1 av protokollen er ferdig lansert

Dette er en nuget-pakke for “forenklet arkivering”, KS.Fiks.Arkiv.Forenklet.Arkivering.V1, som inneholder forenklete metoder for å bygge arkivmelding for diverse brukstilfeller. Denne bruker modellene fra KS.Fiks.Arkiv.Models.V1 til byggingen av arkivmelding. Koden er tilgjengelig på github her og er også tilgjengelig for bruk i prosjekter på nuget.org

Fiks-IO klient

Dette er en klient som forenkler autentisering, lytting til nye meldinger, sending av meldinger og svar på innkommende meldinger. Fiks-IO klienten forenkler meldingsutvekslingen blant annet også ved å sette korrekte headere i Fiks-IO meldingen, som f.eks. svar-til headeren når man svarer på en melding. Les mer om Fiks-IO og headerene her

Fiks-IO send klient

Denne kan brukes hvis man bare skal sende meldinger til Fiks-IO og ikke motta meldinger. Fiks-IO klienten bruker denne komponenten for sending.

Java bibliotek og prosjekter

Maven

Type Navn Github
XSD skjema, protokoll spesifikasjon - https://github.com/ks-no/fiks-arkiv-specification
Modeller og XSD skjema fiks-arkiv https://github.com/ks-no/fiks-arkiv-client-java
Forenklet arkivering fiks-arkiv-forenklet-arkivering https://github.com/ks-no/fiks-arkiv-client-java
Fiks-IO klient fiks-io-klient https://github.com/ks-no/fiks-io-klient-java
Fiks-IO send klient fiks-io-send-klient https://github.com/ks-no/fiks-io-send-klient

Tilsvarende som for .NET finnes det tilgjengelige moduler på Maven Central. Prosjektet er tilgjengelig på github her.

Modeller og XSD skjema

Modulen fiks-arkiv-api inneholder autogenerert typer, definert i skjema prosjektet fiks-arkiv-specification. XSD skjema fra fiks-arkiv-specification er inkludert i jar under schemas.v1

Forenklet arkivering

Modulen fiks-arkiv-forenklet-arkivering tilsvarer pakken i .NET for “forenklet arkivering” og inneholder buildere for forenklet oppbygging av gyldig arkivmelding. XSD skjema fra fiks-arkiv-specification er inkludert i jar under schemas.v1

Fiks-IO klient

Dette er en klient som forenkler autentisering, lytting til nye meldinger, sending av meldinger og svar på innkommende meldinger. Fiks-IO klienten forenkler meldingsutvekslingen blant annet også ved å sette korrekte headere i Fiks-IO meldingen, som f.eks. svar-til headeren når man svarer på en melding. Les mer om Fiks-IO og headerene her

Fiks-IO send klient

Denne kan brukes hvis man bare skal sende meldinger til Fiks-IO og ikke motta meldinger. Fiks-IO klienten bruker denne komponenten for sending.

Felles for .NET og Java

Type Github Url
Fiks protokoll validator https://github.com/ks-no/fiks-protokoll-validator
Valideringstester https://github.com/ks-no/fiks-arkiv-integration-tests-dotnet

Fiks protokoll validator

Dette er en applikasjon, kodet i .net og Vue, og som kjører i KS sitt testmiljø. Ved å bruke applikasjonen som kjører i testmiljøet kan man teste protokollene mot sitt eget arkiv-testmiljø ved å sende ferdige meldinger med statisk XML innhold til den aktuelle FIKS-IO arkiv-kontoen.

Valideringstester

Dette prosjekter inneholder valideringstester (integrasjonstester) som tester at et arkiv som har implementert Fiks Arkiv protokollen fungerer som forventet i meldings-utvekslinger. F.eks. at arkivet kan ta i mot og lagre en ny journalpost, oppdatere journalposten, og levere den oppdaterte journalposten på en hent-melding. Disse testene kan gjennomføre flere meldingsutvekslinger og steg enn Fiks protokoll validator som kun tester å sende en melding og så sjekker svaret.

Testene er skrevet i .net og kjøres ved at man laster ned prosjektet og kjører de lokalt. Det oppfordres til å bidra med enda flere tester.

Asynkrone meldinger og retry

Siden denne protokollen er asynkron betyr det at man må ta forbehold om at man kanskje ikke får svar på en melding som ble sendt. Det kan være mange ulike årsaker til dette som f.eks. at mottaker midlertidig feilet ved persistering eller andre tekniske feil. Men det kan også være at mottaker faktisk har lagret arkivmelding som den skal, men det er mottat og kvitteringsmelding tilbake til avsender som aldri kom fram.

Avsender må da velge om man skal gjøre nytt forsøk på å sende melding. Når man sender en melding til Fiks IO så vil meldingen få en unik id hver gang. Dermed kan det i noen tilfeller kanskje være vanskelig for mottaker å vite at dette er en melding som sendes på nytt.

Dette løses ved at meldinger til Fiks IO kan gis en header id med navnet klientMeldingId (les mer om headere her) for å markere at det er en unik melding fra avsender, som man kan gjenbrukes ved nytt forsøk. Mottaker kan da sende mottatt og kvittering på nytt.

Det kan være lurt at man tar med seg noen kjøreregler for sending og retry av meldinger:

  • Ha et maks antall forsøk på å sende meldinger på nytt
  • Ikke forsøk å sende en melding på nytt med en gang. Gi det litt tid for å ikke “plage” mottaker.
  • Bruk klientMeldingId på alle meldinger. Både ved første forsøk og retry. Dette kan gjøre det lettere å gjenkjenne duplikate meldinger hos mottaker.

Ack

Når en melding er mottatt skal mottaker persistere meldingen og sende ack tilbake til Fiks-IO. Sending av ack tilbake til Fiks-IO sørger for at meldingen blir tatt bort fra køen.

En ack melding må ikke forveksles med mottattmeldingene som sendes tilbake i noen tilfeller. En mottattmelding er en melding tilbake til avsender, en ackmelding er kun en beskjed tilbake til køen om å fjerne meldingen.

Hvis ack for en melding uteblir vil meldingen bli værende på køen inntil den er blitt hentet 3 ganger uten å få en ack tilbake. Da vil Fiks-IO sende en no.ks.fiks.kvittering.serverfeil.v1 melding tilbake til avsender. Med andre ord er det viktig at man sender ack når man har hentet en melding. Les mer om dette i Fiks-IO dokumentasjonen her.

OBS: Dette erstatter tidligere TTL-håndtering på Fiks-IO køene. Det vil ikke lenger sendes noen tidsavbrudd meldinger basert på TTL.

Meldingsutveksling og headere

For at meldingsutvekslingen skal bli korrekt settes det headere på meldingen. Bruker man en av Fiks-IO klientene fra KS vil man stort sett ikke trenge å gjøre noe med dette da klienten gjør det meste for deg. Dette er f.eks. avsender-id for å identifisere avsender, avsender-navn og type som er meldingstypen. Når man sender en melding vil man få tilbake fra Fiks-IO en generert melding-id. Denne id følger med i header på meldingen som mottaker så setter inn i sitt eventuelle svar på meldingen i headeren svar-til slik at avsender av første melding ser at dette er et svar på sin opprinnelige melding. Dette vil Fiks-IO klienten fra KS gjøre for deg hvis man bruker .Svar() funksjonaliteten. Men i noen tilfeller vil det kanskje være aktuelt å gå utenfor denne funksjonaliteten og man må da sørge for at disse headerene blir korrekt selv. Les mer om headerene her.

Arkivering

Meldingstyper:

Type Navn
Arkiver arkivmelding melding no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.opprett
Mottatt arkivmelding melding no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.opprett.mottatt
Kvittering på arkivmelding no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.opprett.kvittering
Arkiver dokumentobjekt melding no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.dokumentobjekt.opprett
Mottat arkiver dokumentobjekt melding no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.dokumentobjekt.opprett.mottatt
Kvittering på dokumentobjekt no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.dokumentobjekt.opprett.kvittering

For å arkivere data må en bruke meldingsformatet arkivmelding.xml. Se xsd schema no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.opprett.xsd for definsjon av meldingsformatet.

Det er en egen meldingstype for å arkivere nytt dokumentobjekt, no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.dokumentobjekt.opprett, som også bruker filnavnet arkivmelding.xml. Se xsd schema no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.dokumentobjekt.opprett.xsd for definsjon av meldingsformatet.

Begrensninger og regler for arkivering

  • Det skal sendes en melding pr mappe eller journalpost som skal arkiveres. Det vil si at arkivmelding ikke støtter å sende inn arkivmelding med f.eks. en ny saksmappe med tilhørende 1000 journalposter i en og samme melding.
  • Arkivmelding støtter ikke å registrere flere mapper i et hierarki, altså mapper i mapper, i en enkelt arkivmelding. Registrering av ny undermappe må da registreres hver for seg. Mapper kan altså bare referere til eksisterende mappe, som må da ha vært opprettet tidligere.
  • En foreldermappe kan ikke inneholde registreringer. Altså en mappe som inneholder andre mapper skal bare inneholde mapper.

Mottatt og kvittering

Arkiver arkivmelding

Hvis meldingen er gyldig som arkivmelding skal man så sende melding tilbake av typen no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.opprett.mottatt. Når arkivmelding er arkivert til arkivet skal det komme en melding tilbake i meldingsformatet arkivmelding-kvittering.xml av typen no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.opprett.kvittering. Se no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.opprett.kvittering.xsd for definisjon av meldingsformatet på kvitteringsmelding.

Arkiver dokumentobjekt

Hvis meldingen er gyldig som dokumentobjekt skal man så sende melding tilbake av typen no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.dokumentobjekt.opprett.mottatt. Når dokumentobjekt er arkivert til arkivet skal det komme en melding tilbake i meldingsformatet arkivmelding-kvittering.xml av typen no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.dokumentobjekt.opprett.kvittering. Se no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.dokumentobjekt.opprett.kvittering.xsd for definisjon av meldingsformatet på kvitteringsmelding.

Feilmeldinger for arkivmelding

Hvis arkivmeldingen ikke er gyldig, f.eks at den ikke validerer i henhold til schema, så sender man en no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.ugyldigforespoersel melding tilbake. Ved interne feil som gjør at man ikke får håndtert meldingen sendes no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.serverfeil tilbake. Les mer om disse feilmeldingene lenger nede under feilmeldingstyper

Søk etter data

Meldingstyper:

Type Navn
Søk melding no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.sok
Søkeresultat utvidet no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.sok.resultat.utvidet
Søkeresultat minimum no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.sok.resultat.minimum
Søkeresultat nøkler no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.sok.resultat.noekler

Meldingsformatet for søk er definert i xsd schema sok.xsd. I meldingsformatet sok.xml definerer man hva man søker etter, hvilke returobjekter (journalposter eller mapper f.eks.) man ønsker, sortering og responstype.

Søk på endret dato

Mappe: Søk på mappeEndretDato. Endret dato for mappe betyr at en mappe er endret eller jounalposter er lagt til.

Registrering: Søk på registreringEndretDato. Endret dato for registrering betyr at en registrering er endret eller dokumenter er lagt til eller endret.

Bbox

For søk på saksmappe kan man søke på saker med koordinater innenfor et område ved hjelp av søkefeltet av typen bbox. Når man bruker bbox til søk så setter man to koordinater, nedreVenstre og oevreHoeyre, som da definerer en boks hvor man ønsker å finne saker som treffer innenfor dette området. Dermed gir det kun mening å bruke equals som parameter når man bruker bbox. Er noe bare delvis innenfor området skal det være treff. Feltet koordinatsystem i bbox definerer hvilket koordinatsystem man ønsker å gjøre et bbox søk med. Feltet koordinatsystem er en string med formatet “EPSG:” + 4-6 siffer som sier hvilket system som ønskes at skal brukes. Se her for liste med EPSG-koder. Støttes ikke koordinatsystemet skal man få en ugyldigforespørsel melding tilbake.

Responsttype

Feltet responstype sier noe om hvor mye data man ønsker å få tilbake på søketreffet, som da er utvidet, minimum eller noekler.

Søkeresultat utvidet

Hvis søk forespørsel har satt responstype = “utvidet” kan søket returnere et utvidet resultat med maksimalt mengde felter tilgjengelig gjennom søk. Se no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.sok.resultat.utvidet.xsd for definisjon av returmelding.

Søkeresultat minimum

Hvis søk forespørsel har satt responstype = “minimum” kan søket returnere et mer begrenset resultat tilgjengelig gjennom søk. Se no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.sok.resultat.minimum.xsd

Søkeresultat nøkler

Hvis søk forespørsel har satt responstype = “noekler” kan søket returnere bare tilgjengelige nøkler. Se no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.sok.resultat.noekler.xsd

Feilmeldinger for søk

Hvis søket ikke er gyldig, f.eks at den ikke validerer i henhold til schema, så sender man en no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.ugyldigforespoersel melding tilbake. Ved interne feil som gjør at man ikke får håndtert meldingen sendes no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.serverfeil tilbake. Les mer om disse feilmeldingene lenger nede under feilmeldingstyper

Hente data

Meldingstyper:

Type Navn
Hent mappe no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.mappe.hent
Hent registrering no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.registrering.hent
Hent dokumentfil no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.dokumentfil.hent
Hent mappe resultat no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.mappe.hent.resultat
Hent registrering resultat no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.registrering.hent.resultat
Hent dokumentfil resultat no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.dokumentfil.hent.resultat

Hent mappe:

Meldingsformatet for hent mappe er definert i xsd schema no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.mappe.hent.xsd og sendes som meldingstypen no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.mappe.hent. Resultatet skal sendes tilbake som meldingstypen no.ks.fiks.arkiv.v1.mappe.hent.resultat og formatet er definert i xsd schema no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.mappe.hent.resultat.xsd.

Hent registrering:

Meldingsformatet for henting av registrering (f.eks. journalpost) er definert i xsd schema no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.registrering.hent.xsd og sendes som meldingstypen no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.registrering.hent. Resultatet skal sendes tilbake som meldingstypen no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.registrering.hent.resultat og formatet er definert i xsd schema no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.registrering.hent.resultat.xsd.

Hent dokumentfil:

Meldingsformatet for hent dokumentfil er definert i xsd schema no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.dokumentfil.hent.xsd og sendes som meldingstypen no.ks.fiks.arkiv.v1.innsyn.dokumentfil.hent. Resultatet skal sendes tilbake som typen no.ks.fiks.arkiv.v1.dokumentfil.hent.resultat. Merk at det er ikke noe xsd schema for resultat da det ikke er noe behov for meta-data for dokumenfilen. Ønsker man meta-data for et dokument må hent registrering brukes. Dokumentfilen kommer som payload i Fiks-IO meldingen med meldingsypen no.ks.fiks.arkiv.v1.dokumentfil.hent.resultat.

Feilmeldinger for hent meldinger

Hvis hent meldingen ikke er gyldig, f.eks at den ikke validerer i henhold til schema, så sender man en no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.ugyldigforespoersel melding tilbake. Ved interne feil som gjør at man ikke får håndtert meldingen sendes no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.serverfeil tilbake og hvis det blir forsøkt å hente noe som ikke eksisterer i arkivet leveres det tilbake en no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.ikkefunnet melding. Les mer om disse feilmeldingene lenger nede under feilmeldingstyper

Oppdatering

Meldingstyper:

Type Navn
Arkivmelding oppdatering no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.oppdater
Mottatt melding no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.oppdater.mottatt
Arkivmelding oppdatering kvittering no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.oppdater.kvittering

Arkivmelding oppdatering:

Meldingsformatet for arkivmelding oppdatering er definert i xsd schema no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.oppdater.xsd og sendes som meldingstypen no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.oppdater. Når arkiv mottar en arkivmelding oppdatering så skal den først svare med mottatt melding no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.oppdater.mottatt. Når oppdatering er vellykket skal det sendes en tom kvitterings melding no.ks.fiks.arkiv.v1.arkivering.arkivmelding.oppdater.kvittering tilbake. Den har altså ikke noen payload men det skal allikevel sendes en kvitteringsmelding tilbake for å gi beskjed om at oppdatering var vellykket.

Feilmeldinger for oppdater meldinger

Hvis oppdater meldingen ikke er gyldig, f.eks at den ikke validerer i henhold til schema, så sender man en no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.ugyldigforespoersel melding tilbake. Ved interne feil som gjør at man ikke får håndtert meldingen sendes no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.serverfeil tilbake og hvis det blir forsøkt å oppdatere noe som ikke eksisterer i arkivet leveres det tilbake en no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.ikkefunnet melding. Les mer om disse feilmeldingene lenger nede under feilmeldingstyper

Feilmeldingstyper

Som svar kan man få feilmeldinger som tilhører denne protokollen. Feilmeldingstypene kan være like i innhold som feilmeldinger i andre protokoller men de vil ha navn som tilsier at de tilhører en spesifikk protokoll. Altså vil de ha en no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding prefix for denne protokollen.

Feilmeldingstyper

Type Navn
Ugyldigforespørsel no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.ugyldigforespørsel
Serverfeil no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.serverfeil
Ikkefunnet no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.ikkefunnet

Ugyldig forespørsel

Hvis noe er galt med forespørselen, altså den er ugyldig, så skal mottaker sende en no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.ugyldigforespoersel tilbake til sender. Xsd schema følger med i Fiks-Arkiv models nuget pakken.

Serverfeil

Ved serverfeil hos mottaker skal det sendes en no.ks.fiks.arkiv.v1.feilmelding.serverfeil tilbake til sender. Xsd schema følger med i Fiks-Arkiv models nuget pakken.

Ikkefunnet

For meldinger som skal hente eller oppdatere noe i arkivet vil det returneres en ikkefunnet melding tilbake.

Fiks-io feilmelding når meldinger ikke er hentet

Når en melding er mottatt skal mottaker persistere meldingen og sende ack tilbake til Fiks-IO. Sending av ack tilbake til Fiks-IO sørger for at meldingen blir tatt bort fra køen.

Hvis ack for en melding uteblir vil meldingen bli værende på køen inntil den er blitt hentet 3 ganger uten å få en ack tilbake. Da vil Fiks-IO sende en no.ks.fiks.io.feilmelding.serverfeil melding tilbake til avsender. Med andre ord er det viktig at man sender ack når man vellykket har hentet en melding.

Dette erstatter tidligere TTL-håndtering på Fiks-IO køene. Det vil ikke lenger sendes noen tidsavbrudd meldinger basert på TTL.

Testing av meldingsutveksling

Det er opprettet en test-applikasjon, fiks-protokoll-validator, som kjører i KS sitt testmiljø. Med denne kan man teste protokollene mot sitt eget arkiv-testmiljø ved å sende ferdige meldinger med statisk XML innhold til den arkivets FIKS-IO konto. Fiks-protokoll-validator vil validere svaret den får tilbake via Fiks-IO og gi en pekepinn på om implementasjon fungerer som det skal. Applikasjonen er kun tilgjengelig i KS test-miljø: fiks-validator

Koden for validatoren er tilgjengelig på github.

Integrasjonstester

Som tidligere nevnt er det også laget et .NET prosjekt som inneholder integrasjonstester som tester at et arkiv som har implementert Fiks Arkiv protokollen fungerer som forventet i meldings-utvekslinger. Github prosjektet finner man her.