Skatte- og inntektsopplysninger

Kort beskrivelse

Fiks skatte- og inntektsopplysninger tilbyr kommunalt ansatte et grensesnitt for å kunne hente informasjon om skatte- og inntektsopplysninger om innbyggere som søker om kommunale tjenester.

Tilgjengelige grensesnitt

Grensesnitt Støtte
Web portal Ja
Maskin til maskin [Api spec]](https://editor.swagger.io/?url=https://developers.fiks.ks.no/api/

Beskrivelse av tjenesten

Innbyggertjeneste Gyldige tjenesteområde for rollen Rettighetspakke
Barnehage SFO - redusert foreldrebetaling Foreldrebetaling SFO/barnehage kommuneforeldrebetaling
Kommunal bolig- og bostøtte N/A kommuneboligsosialeformaal
Personlig assistanse / praktisk bistand N/A kommunepersonligassistanse
Sykehjem langtidsopphold N/A N/A

For å bruke API-ene, både proxy og vårt overbygg, må rollen som opprettes være i rett tjenesteområde. Pr i dag har vi kun støtte for redusert foreldrebetaling barnehage og SFO.

Miljø

Miljø URL
Test (Integrasjon) http​s://api.fiks.test.ks.no
Produksjon http​s://api.fiks.ks.no

APIene er tilgjengelig via Fiks-plattformen som proxy-tjeneste eller via vårt overbygg. Hendelseslister er ikke tilgjengelig via vår løsning pr nå.

Oppslag via proxy

Det er mulig å bruke Skatteetatens delingstjeneste for skatte og inntektsopplysninger som en proxy-tjeneste i Fiks register og samtidig benytte seg av roller, rettighetsstyring og dataminimering som Fiks register tilbyr. Oppbygging av URL gjøres så likt som mulig Skatteetatens egen URL. Datamodellen forblir uendret.

URL for proxy-api (GET): <MILJØ_URL>/skatteetaten/formueinntekt/summertskatt/api/v1/{ROLLE_ID}/{STADIE}/{RETTIGHETSPAKKE}/{INNTEKTSAAR}/{PERSONIDENTIFIKATOR}

API-dokumentasjon

Skatteetaten har lagt ut dokumentasjon her Summert skattegrunnlag og Swagger

Eksempel

{
 "personidentifikator": "03870349520",
 "inntektsaar": "2021",
 "skjermet": false,
 "grunnlag": [
  {
   "tekniskNavn": "samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBanker",
   "beloep": 19015,
   "kategori": ["inntekt"]
  },
  {
   "tekniskNavn": "samletPensjonFraFolketrygden",
   "beloep": 894828,
   "kategori": ["inntekt"]
  },
  {
   "tekniskNavn": "samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtale",
   "beloep": 286299,
   "kategori": ["inntekt"]
  }
 ],
 "skatteoppgjoersdato": "2022-02-10",
 "stadie": "oppgjoer",
 "registreringstidpunkt": "2022-02-10T15:17:37Z"
}

Oppslag via overbygg

Vi har laget vårt eget overbygg som gir mulighet for å søke på flere personer. Vi søker først om personene har stadie OPPGJØR, dersom de ikke har det søkes det etter UTKAST. Datamodellen inkluderer de samme informasjonelementene (datamodell) som via proxy, i tillegg inkluderer vi visningstekst til hvert teknisk navn, samt henter navn på personene det søkes om, summerer både totalsummer og på poster for inntekt og utgifter.

URL for fiks-api (POST): <MILJØ_URL>/register/api/v1/{ROLLE_ID}/summertskattegrunnlag Payload {"personidentifikatorer":["{PERSONIDENTIFIKATOR}"],"inntektsaar":"{INNTEKTSAAR}"}

API-dokumentasjon

Swagger dokumentasjon for overbygg finner du her. Bruk også dokumentasjon fra Skatteetaten.

Eksempel med bruk av API-overbygg

{
 "totaltSummertGrunnlag": 1200142,
 "tidspunkt": "2022-12-02T08:06:14.799283611Z",
 "inntektsaar": 2021,
 "stadie": "OPPGJOER",
 "summertSkattegrunnlagPersoner": [
  {
   "personidentifikator": "03870349520",
   "personnavn": {
    "etternavn": "EKSAMEN",
    "fornavn": "VISSEN",
    "mellomnavn": null
   },
   "inntektsaar": 2021,
   "skjermet": false,
   "grunnlag": [
    {
     "tekniskNavn": "samledeOpptjenteRenterIInnenlandskeBanker",
     "beloep": 19015,
     "kategori": ["inntekt"],
     "visningstekst": "Renter av bankinnskudd"
    },
    {
     "tekniskNavn": "samletPensjonFraFolketrygden",
     "beloep": 894828,
     "kategori": ["inntekt"],
     "visningstekst": "Alderspensjon fra folketrygden"
    },
    {
     "tekniskNavn": "samletAvkastningAvKapitalforsikringsavtale",
     "beloep": 286299,
     "kategori": ["inntekt"],
     "visningstekst": "Avkastning/gevinst av kapitalforsikring"
    }
   ],
   "summertGrunnlag": 1200142,
   "skatteoppgjoersdato": "2022-02-10",
   "svalbardGrunnlag": [],
   "summertSvalbardGrunnlag": 0,
   "kildeskattPaaLoennGrunnlag": [],
   "summertKildeskattPaaLoennGrunnlag": 0,
   "stadie": "OPPGJOER",
   "registreringstidpunkt": "2022-02-10T15:17:37Z",
   "totaltSummertGrunnlagPerson": 1200142
  }
 ]
}